Systematyka: Pomacentridae /garbikowate/

Pomacentridae /garbikowate/